Winkelwagen Geen producten

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
WEBSHOP

De onderneming
 
Shinyline
Hermelijnstraat 18
8510 MARKE
 
Info@shinyline.be
0494/75 92 29

0525.623.402
RPR Kortrijk
BE 0525.623.402
 
 
Artikel 1 : de website en de toepassing van de algemene voorwaarden
 
De e-commerce website van Shinyline, wonende te 8510 MARKE, Hermelijnstraat 18 met BTW BE 0525.623.402, RPR Kortrijk, Shinyline biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna genoemd “Klant”).
 
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Shinyline moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Hierbij stemt hij in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Shinyline aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs
 
Alle vermelde prijzen die vermeld worden op de site zijn uitgedrukt in EURO. De prijzen zijn steeds exclusief BTW ( Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
 
De bijhorende foto’s die op de site staan zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
 
Artikel 3 : Aangeboden producten
 
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Shinyline niet. Shinyline is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Shinyline is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten.
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over o.a. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst per mail info@shinyline.be zodat hieromtrent meer duidelijk kan worden gegeven.
 
Het aanbod zal gelden zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Shinyline.
Shinyline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
 
Artikel 4 : Online aankopen
 
Goederen kunnen online besteld worden met levering aan huis of afhaling

Afhaling bij
LUNES
Schoolstraat 18
8540 Deerlijk

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
via kredietkaart
via bankkaart 
via overschrijving op rekeningnummer BE45 0689 3455 2789
Shinyline heeft steeds de mogelijkheid om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  
 
 
Artikel 5 :  Klantendienst 
 
De klantendienst van Shinyline is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0494/75 92 29, via e-mail op info@shinyline.be.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 
 
 
Artikel 6 : Levering en uitvoering van de overeenkomst
 
Artikelen besteld via de webwinkel worden zonder bijkomende kosten geleverd in België.  Het leveringsadres dat gebruikt zal worden is het door de Klant opgegeven adres.
 
Voor leveringen buiten de EU dient men voorafgaandelijk contact op te nemen met Shinyline zodat de verzendkost voorafgaandelijk kan bepaald worden.
 
 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mits goederen op voorraad.
 
Shinyline is niet aansprakelijk bij vertraging te wijten aan de bezorger.
 
Goederen worden pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk na vaststelling worden gemeld aan Shinyline.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat de klant (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 
 
Als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Shinyline was geboden gaat het risico over op de Klant bij levering aan de vervoerder. 

Artikel 7 : Het eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Shinyline. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Shinyline te wijzen, o.a. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
 
Artikel 8 : Het herroepingsrecht
 
Binnen de 14 dagen, na ontvangst van de goederen, kan de Klant-consument de aankoop, zonder opgave van reden, herroepen.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant-consument op ondubbelzinnige wijze, of via het daarvoor bestemde formulier op deze site, Shinyline per e-mail op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen en dit voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen.
 
De Klant-consument kan het modelformulier voor herroeping gebruiken of de herroeping doen met  een andere duidelijk geformuleerde ondubbelzinnige verklaring.
Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Shinyline de Klant per kerende, op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail), een ontvangstbevestiging van zijn herroeping versturen. 
 
De Klant moet de goederen onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan 14 kalanderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of tegen ontvangstbewijs overhandigen te Marke, Hermelijnstraat 18.
 
De retourverzendingskosten zijn voor rekening van de Klant.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen door ons worden teruggenomen. Verwerkte, onvolledige of beschadigde goederen kunnen nooit teruggenomen worden.
Piercings kunnen door hygiënische redenen nooit teruggenomen worden.
 
Indien de goederen op een of andere manier in waarde verminderd zijn behoudt Shinyline zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.
 
De terugbetaling door Shinyline zal gebeuren binnen de 14 dagen nadat zij de teruggestuurde goederen in perfecte staat in ontvangst heeft genomen dan wel een bewijs van verzending heeft ontvangen.
 
Shinyline is niet gehouden bijkomende kosten terug te betalen als de Klant-consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Shinyline aangeboden goedkoopste standaardlevering.
 
 
Artikel 9 : De garantie
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijk recht op garantie.
 
De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Shinyline onmiddellijk inlichten
 
In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Shinyline.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
 
 
Artikel 10 : Privacy
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Shinyline respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 
De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Met het onderschrijven van huidige verkoopsvoorwaarden wordt hiervoor door de Klant toestemming verleend.
 
De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
 
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Shinyline ,gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor direct marketing door zich te richten tot Shinyline , 8510 MARKE, Hermelijnstraat 18.
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Shinyline heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.
 
Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kunt de Klant ons contacteren op het emailadres info@shinyline.be.
 
 
Artikel 11 : Gebruik van cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
 
Artikel 12 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking
 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Shinyline om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
 
 
Artikel 13 : Wijziging voorwaarden 
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Shinyline. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
 
 
 
 Artikel 14 : Bewijs
 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
 
 
Artikel 15 : Toepasselijk recht – Geschillen
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 
 
IEDERE WEEK NIEUWE AANBIEDINGEN !!!! PROFITEER SNEL

 

Powered by CCV Shop
Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen btw niet toepasselijk